Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:


- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- документи, що підтверджують права товариства на майно;
- принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- протоколи загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
- протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
- висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- звіти наглядової ради (у разі її створення);
- звіти виконавчого органу;
- звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
- положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;
- звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;
- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю зобов’язано зберігати такі документи:


- протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
- статут товариства та зміни до статуту;
- протоколи загальних зборів учасників;
- документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
- документи, що підтверджують права товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.