Реєстрація акціонерів ( їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою, а у випадках передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписує Голова реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.
Акціонер який не зареєструвався не має права участі у Загальних зборах.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника підписується Головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів і видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
У разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник довіреність якому видана пізніше.
Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Перелік акціонерів для реєстрації зазвичай містить:
1. Порядковий номер
2. ПІБ або найменування юридичної особи акціонера
3. Паспортні дані (для фізичних осіб)
4. Місцезнаходження
5. Кількість голосів
6. Колонку для запису ПІБ представника, та реквізитів документу на підставі якого діє представник
8. Місце для підпису акціонера (представника) про отримання документів необхідних для участі у загальних зборах

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах зазвичай містить:
1. Порядковий (реєстраційний) номер
2. ПІБ або найменування юридичної особи акціонера
3. ПІБ представника
4. Кількість голосів