Акціонерне товариство

Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.


Товариство щороку скликає загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- прийняття рішення про звернення до посадових осіб Товариства з позовом у разі недотримання вимог чинного законодавства України при вчиненні значного правочину.

Підготовка та проведення загальних зборів акціонерного товариства

Для складання графіку підготовки та проведення загальних зборів Ви можете використати наш Калькулятор


Основні етапи підготовки та проведення річних загальних зборів Товариства:
1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою Товариства.
2. Надання розпорядження до депозитарію про складання зведеного облікового реєстру для складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
3. Публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів
4. Повідомлення фондової біржі, на який товариство пройшло процедуру лістингу цінних паперів.
5. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів згідно із Статутом товариства.
6. Розміщення інформації про проведення загальних зборів на власній сторінці в мережі інтернет, розміщення повідомлення в стрічці новин НКЦПФР.
7. Надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Також слід зазначити, що якщо до порядку денного загальних зборів включене питання про обрання наглядової ради та ревізійної комісії, емітенту потрібно потурбуватися про пропозиції від акціонерів щодо кандидатів які обираються до органів товариства.
8. Розгляд Наглядовою радою Товариства пропозицій які надійшли від акціонерів до порядку денного загальних зборів.
9. Повідомлення акціонерів та фондової біржі про зміни у порядку денному загальних зборів способом, визначеним у Статуті Товариства.
10. Розміщення інформації про зміни у порядку денному на власній сторінці в мережі інтернет
11. Розгляд Наглядовою радою Товариства пропозицій по рішенням які будуть запропоновані акціонерам для прийняття загальними зборами, призначення осіб які доповідають з питань порядку денного, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.
12. Надання розпорядження до депозитарію на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів для складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах Товариства.
13. Проведення реєстрації учасників загальних зборів Товариства
14. Проведення загальних зборів
15. Підготовка протоколів лічильної комісії
16. Підготовка протоколу загальних зборів
17. Якщо потрібно - складання звітності до НКЦПФР за наслідками рішень прийнятими загальними зборами
18. Розміщення протоколів лічильної комісії та протоколу загальних зборів на власній сторінці в мережі інтернет.